Houache Abderrehmane

 • HOUACHE ABDERRAHMANE

  Icon 08ⵃⵓⴰⵛ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴻⵃⵎⴰⵏ

  Abderrahmane HOUACHE est né présumé en 1928 à Tagherdayt (Ghardaia) et il a grandi à Sougueur où son père était commerçant. C’est à l’école française de cette ville qu’il entamera ses études et qu’il décrochera son Certificat d’Etudes.....

  en savoir plus

 • At mẓab

  Icon 08ⴰⵜ ⵎⵥⴰⴱ

  ana-y-u di-s sennet twalin gwinet di-s “m” d “ẓab” at bekri ttuɣen qqaren “m” amcan n wana “n” i llan “de :préposition” ayen d asa s ẓab ɣel wass-u zeddiɣ “at warejlan” qqaren “m” amcan n wana “n”....

  en savoir plus

 • At iɣirsan

  Icon 08ⴰⵜ ⵉⵖⵉⵔⵙⴰⵏ

  uhu “at iɣersan” amaɣer “iɣers” d laɛgab n westu d anni tqimen s westu i neffal,i nẓeṭṭ mi yecmer uẓeṭṭa-nneɣ mi niwaḍ tasefrest. Ama “iɣers” neɣ “iɣersan” ayen d jaluz n wastu ayen d tinelwin ayen d iɣersan i tqiman-d deffer maɣa ad nenqed aẓeṭṭa-nneɣ nniɣ ya dex belli neqqar ula d ana “Ṛebbi as-yuc tiyti i yiɣers i sxugwaḍen” iziɣ ula neccnin .....

  en savoir plus

 • At iɛuban

  Icon 08ⴰⵜ ⵉⵄⵓⴱⴰⵏ

  Ismawen i ɣer-neɣ iles-nneɣ n tumẓabt samman si-s(seg-s) imezwaren-nneɣ iɣerman-nsen d iɣulad-nsen d tjemmi-nsen bac mi ten-nebder ad nessen asnen taṛwa-nneɣ batta d afsu-nsen qqaren-as (la toponymie) neɣ  s taɛrabt. Dessat maɣa ad ssiwleɣ f......

  en savoir plus

 • At mlicet  At mličet 

  Icon 08ⴰⵜ ⵎⵍⵉⵛⴻⵜ

  Ass-u ad ssiwleɣ f (ɣef) uɣerm n “At mlicet” as neqqar “Mlika” batta d ana “Mlika” an dima nexs arra n yismawen n iɣerman-nneɣ d mennaw ismawen iḍiḍnin ɣel yiles n teɛrabt « At mlicet » d isem n midden i d-usin ɛemren-t yella ɣer-sen d.....

  en savoir plus

 • At isǧen

  Icon 08ⴰⵜ ⵉⵣⵊⴻⵏ

  “At isǧen” uhu d ana “abni w skan” an manc sxerwicen midden-nneɣ neɣ taṛawa-nneɣ nniɣ ya belli nexs walu arra n yismawen-nneɣ ɣel wiwal n taɛrabt ,iwamen i ǧǧin nec i samman imezwaren-nneɣ ,dex uhu d ana “At wezǧen” “At wezǧen n webrid” amaɣer usind azǧen n webrid jar “tɣerdayt” d “At bunur” ula d ana-yu d asxerwec. “At” ayen d “ana midden n” neɣ ....

  en savoir plus

 • ⵜⴰⵊⵏⵉⵏⵜ

  Icon 08Tajnint

  Ana “Tajnint” uhu d ayen lmaɛun n tizit yeṭla s lgetṛan nses seg-s. S mani ɣa tterwes “tajnint” i awen lmaɛun “tagnint” . Iziɣ d batta “tajnint”? tawalt-u teffeɣ-d s wana “tagnitt” ɣi “g” yedwel-d d “j” (g---j) nerni-as “n” bac ad tili d “tagnint” ɣel imaziɣen iḍiḍnin “agni” i tmuṛt illan tili an ttult tuli bessi ....

  en savoir plus

 • At Bunur

  Icon 08ⴰⵜ ⴱⵓⵏⵓⵔ

  Nniɣ ya ad alseɣ (ad ɛawdeɣ) belli nettarra dima ismawen n yiɣerman-nneɣ ɣel yils n teɛrabt tuni d igget twaɣit ula d ana “at Bunur” nettar-t ɣel teɛrabt “annur” neɣ “nuṛa” batta awen usxarwec ,batta i d-yiwin awen ismawen ɣel midden-nneɣ neɣ ula ɣel wewrir iɛemren di-s “at Bunur”. Iziɣ s mani yettwasamma at Bunur, “At” yettic taddart neɣ taɛcirt (midden n) amma “Bunur” ul ufiɣ igget teɛcirt neɣ igget . ....

  en savoir plus

 • At Ibergan / Bergan

  Icon 08ⴰⵜ ⵉⴱⴻⵔⴳⴰⵏ

  An dima a necnin nettarra ismawen n yiɣerman-nneɣ ɣel teɛrabt, zeddiɣ ɣel wass-u ul ssineɣ batta ɣen tḥazan d hami .d necnin nettic-as i ḥed waḍiḍen mani ɣa ad yeṭṭef bac aɣen-yini d necci i zzareɣ dex anni ɣa ad yini deffer wammu ad t-nelmeẓ ,nexs neɣ ul nxiss an win lemẓen tiɛeddafin amaɣer d necnin nuc-asen mani ɣa ....

  en savoir plus

 • Igṛaṛen / legṛaṛa

  Icon 08ⵉⴳⵕⴰⵕⴻⵏ

  Neqqar-as « legṛaṛa » d “igṛaṛen” neɣ “igraren” i middin izedɣen dinni ama adeg-nni ad as-nini “legṛaṛa” “L” uhu n iwalen ireṭṭalen.
  Mi nexs ad nessen s mani aɣen d-yusu isem-u ad nebres deg iẓuṛan-s.
  Ufiɣ sen ifsuten i yawen tawalt-u: Igrir/igrar/tagrara (igṛiṛ/igṛaṛ/tagṛaṛa)
  D tamuṛt tused
  ....

  en savoir plus

 • Ismawen n Tẓilla

  Icon 08ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵥⵉⵍⵍⴰ

  Yeǧǧ-aneɣ ujellid ameqran semset n tẓilla yeqqn-aneɣ seg-sent(si-sent) jar yiḍ d wass ayen d  tinniḍes - atewwab - jartẓilla -tagwẓin – tisemsin. Tinniḍes ayen d ana tenni n yiḍes d tamezwart n yiḍ d tameǧarut n tẓilla n wass deffer-s ya ɣir iḍes s wamenni neqqar-as tanni n yiḍes neɣ .....

  en savoir plus

 • Tameṭṭut Tisednan

  Icon 08ⵜⴰⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ

  Dessat maɣa ad iniɣ inzan i twannen di (deg) tmeṭṭut ad iniɣ s mani i d-teffeɣ tawalt-u enɣ ana-y-u amaɣer iggen waɣyul yenna neɣ yuri belli ana tameṭṭut yus-edd s ṭemt n taɛrabt i twarayen ul yessin ula batta d ṭamt ɣer-s belli d idammen as tasen i tmeṭṭut ac uyur ama netta ṭemt uhu d idammen ini-t-as ..ṭemt d aja n tiẓiwt d tameṭṭut iḍ n wattaf-as tazeqqa mi temlec ayen d wuni d ṭemt uhu d idammen ɣa asen-nini asellili neɣ idammen n .... 

  en savoir plus

 • Ameddučel

  Icon 08ⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵞⴻⵍ

  Ameddučel di-s sennet twalin ddsent gginet ,di-s “amidi+ačal”, “amidi” ayen d ḥed teggu tlex-č yid-s (ɛma-s).  “amidi = ameddučel = taziwi = antij = aɣrim = amɣir = tuta = anṛaw = amɣiw” d iggen unamek. Ama “ačal” ayen d tamuṛt i nella di-s i nesgeḍḍaɛ di-s tameddurt-nneɣ necnin d imṛiwen-nneɣ. Iziɣ “ameddučel” ayen d “mmis n tmurt” s teqbaylit , “weld leblad” s ddarja. di-s ujar n wana “saḥib” neɣ “camarade” “ ami”. Ana “ačal” “akal” “acal” ayen d tamuṛt neɣ ijdi n tmuṛt fɣen-t-d si-s(seg-s) mennaw .... 

  en savoir plus

Tags: Articles en Français

Liens 

Tourisme 

Prestige